Leerlingenwelzijn

Er worden verschillende vormen en niveaus van ondersteuning en begeleiding aangeboden. Het doel hiervan is om leerlingen met bepaalde uitdagingen, leermoeilijkheden of bijzondere onderwijsbehoeften op eender welk moment in hun schoolcarrière te ondersteunen zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien.

Pedagogische ondersteuning

Differentiatie vormt de basis voor succesvol onderwijs en leren. Alle leerkrachten van de klas volgen de ontwikkeling van hun leerlingen op de voet. Extra ondersteuning wordt geboden wanneer leerlingen, ondanks het gedifferentieerde onderwijs in de klas, moeilijkheden ondervinden met bepaalde onderdelen van het curriculum. De ondersteuning kan betrekking hebben op vakgebieden zoals taal 1, wiskunde, ontdekking van de wereld, lichamelijke opvoeding, ... of vakoverschrijdende competenties zoals persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en leren leren. De ondersteuningssessies kunnen in of buiten het klaslokaal worden georganiseerd, individueel of in een kleine groep, voor een korte tijd of voor een langere periode.

We bieden verschillende soorten ondersteuning aan:

  • General support: voor leerlingen met moeilijkheden in een bepaald aspect van een vak of bij de noodzaak om iets in te halen of bij het verwerven van effectieve leerstrategieën of studievaardigheden.
  • Moderate support: voor leerlingen met lichte leermoeilijkheden of die meer gerichte ondersteuning nodig hebben en voor leerlingen die moeilijkheden hebben door taalproblemen
  • Intensive support A: voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (SEN) - emotionele, lichamelijke, leer- of gedragsbeperkingen
  • Intensive support B: voor leerlingen zonder speciale onderwijsbehoeften die later in de school worden opgenomen en op korte termijn intensieve ondersteuning nodig hebben bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld intensieve taalondersteuning)

Care team

Het zorgteam van de kleuter- en lagere school werkt samen met de counsellor van de school en zorgt voor het welzijn van de leerlingen. Het zorgteam beslist over interventies en maatregelen ter ondersteuning van leerlingen die risico lopen of leerlingen die persoonlijke of sociaal-emotionele steun nodig hebben. Het zorgteam werkt nauw samen met ouders en leerkrachten en ondersteunt waar nodig.

Wij zijn KiVa

Op onze school doen wij mee aan het KiVa-programma, een anti-pestprogramma met als doel pesten op school tegen te gaan en de preventie van pesten te bevorderen. Daarnaast heeft het programma ook vele positieve effecten op het algemene welzijn en de schoolmotivatie van alle kinderen.

Het KiVa-programma bestaat uit lessen die gericht zijn op alle leerlingen om pesten te voorkomen. Het KiVa-team grijpt in met aangegeven acties wanneer er een geval van pesten aan het licht komt en begeleidt en ondersteunt alle betrokken leerlingen bij het vinden van positieve oplossingen.

Meer informatie op:
www.KiVaprogram.net

LIST-MOL-KIVATEAM-PRIMARY@eursc.eu