Leerlingbegeleiding

Er worden verschillende vormen en niveaus van ondersteuning en begeleiding aangeboden. Het doel hiervan is om leerlingen met bepaalde uitdagingen, leermoeilijkheden of bijzondere onderwijsbehoeften op eender welk moment van hun schoolcarrière te ondersteunen zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien.

Leren Leren

Tijdens de groeps- en individuele sessies krijgen leerlingen inzicht in hun studieproces en capaciteiten. Ze werken aan het verbeteren van hun studiehouding, studiemethoden en algemene planningsvaardigheden.

Challenge project

Het Challenge project is een verrijkingsprogramma voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen. Tijdens enkele de lessen werken deze leerlingen in een aparte ruimte aan een project met onderwerp naar keuze, dat geen deel uitmaakt van het curriculum van de Europese school.

Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om het materiaal van de gemiste lessen bij te werken. De coördinatie van het project gebeurt in overleg met de leerkracht, de ouders, de leerling en de begeleidende leerkracht.

Het doel van het Challenge-project is leerlingen motiveren en hun studievaardigheden te versterken.

Uitwisseling

Leerlingen van het 4e en 5e jaar kunnen op tijdelijke uitwisseling gaan naar een school in een ander land. Dit geeft hen de kans om hun taalvaardigheid te verbeteren en ervaring op te doen in een andere educatieve en culturele omgeving.

Lees meer

Educatieve & intensieve ondersteuning

De pedagogische adviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen wat betreft vragen en problemen op dagelijkse basis.

In overleg met de leerkrachten en de ouders krijgen de leerlingen, indien nodig, educatieve ondersteuning. Op elke leeftijd krijgen leerlingen die instromen en onvoldoende kennis van een essentiële taal hebben, tijdelijk intensieve ondersteuning om hun klasgenoten bij te benen.

Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die individueel onderwijs en/of speciale apparatuur nodig hebben, kunnen passende regelingen worden getroffen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er een speciale overeenkomst wordt opgesteld, ondertekend door de ouders en de school, waarin regelingen voor de integratie en het onderwijs van de leerling in detail worden vastgelegd.

Hier vindt u de link naar het leerondersteuningsbeleid (educational support policy).

Counselling team

Het counselling team, bestaande uit een groep leerkrachten, is verantwoordelijk voor de opvolging van leerlingen die nieuw zijn in de school, die als kwetsbaar worden beschouwd of problemen hebben en die nauwlettend begeleid en opgevolgd dienen te worden.  

De counsellor van de school is beschikbaar voor leerlingen die nood hebben aan individuele leerondersteuning of begeleiding in verband met persoonlijke, emotionele, relationele of andere problemen waarmee ze te maken kunnen krijgen en die psychologische problemen kunnen veroorzaken. 

Het counselling team, de counsellor, de schoolverpleegkundige, de pedagogisch adviseurs en de directeur vormen samen het zorgteam. Dit multidisciplinaire team coördineert de opvolging van de ondersteuningsbehoeften binnen de school in samenspraak met externe hulpverleningspartners. 

Wij zijn KiVa

KiVa is een anti-pestprogramma met als doel pesten op school tegen te gaan en de preventie van pesten te bevorderen. Het programma bestaat uit lessen en activiteiten over wat pesten is en hoe we pesten kunnen voorkomen. Daarnaast worden er interventies gedaan wanneer er sprake is van pesten.

Meer info: http://www.kivaprogram.net/

Download onze KiVa school flyer

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een essentieel onderdeel van onderwijs, met name op de Europese scholen, gezien de complexiteit van de beschikbare keuzemogelijkheden en het feit dat een groot aantal studenten niet in hun land van herkomst is naar school gaan. De leerlingen van de Europese scholen hebben een aanzienlijke 'onderwijsmobiliteit'. Leerlingen en hun gezinnen hebben advies en ondersteuning nodig bij het maken van hun vakkeuzes in het 3e en 5e jaar. Leerlingen van het 6e en 7e jaar moeten correcte en actuele informatie krijgen over hun mogelijkheden in het hoger onderwijs.

Leerlingen van het 5e lopen een week stage in een bedrijf of organisatie naar keuzen. Door deze ervaring krijgen zij waardevol inzichten voordat ze een beslissing nemen over toekomstige studies of carrières.