Leerlingbegeleiding

Er worden verschillende vormen en niveaus van ondersteuning en begeleiding aangeboden. Het doel hiervan is om leerlingen met bepaalde uitdagingen, leermoeilijkheden of bijzondere onderwijsbehoeften op eender welk moment van hun schoolcarrière te ondersteunen zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien.

Leren Leren

Tijdens de groeps- en individuele sessies krijgen leerlingen inzicht in hun studieproces en capaciteiten. Ze werken aan het verbeteren van hun studiehouding, studiemethoden en algemene planningsvaardigheden.

In de lagere jaren van het secundair worden aan alle leerlingen lessen “leren leren” gegeven door de klasleerkracht. In de hogere jaren zijn de ondersteunende lessen meer afgestemd op de noden van de leerlingen, een support leerkracht coacht de leerlingen dan in kleine groepjes.

Challenge project

Het Challenge project is een verrijkingsprogramma voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen. Tijdens enkele lessen werken deze leerlingen in een aparte ruimte aan een project met onderwerp naar keuze, dat geen deel uitmaakt van het curriculum van de Europese school.

Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om het materiaal van de gemiste lessen bij te werken. De coördinatie van het project gebeurt in overleg met de leerkracht, de ouders, de leerling en de begeleidende leerkracht.

Het doel van het Challenge-project is leerlingen motiveren en hun studievaardigheden te versterken.

Uitwisseling

Leerlingen van het 4e en 5e jaar kunnen op tijdelijke uitwisseling gaan naar een school in een ander land. Dit geeft hen de kans om hun taalvaardigheid te verbeteren en ervaring op te doen in een andere educatieve en culturele omgeving.

Lees meer

Educatieve & intensieve ondersteuning

De pedagogische adviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen wat betreft vragen en problemen op dagelijkse basis.

In overleg met de leerkrachten en de ouders zorgt de coördinator leerondersteuning ervoor dat leerlingen indien nodig educatieve ondersteuning krijgen. Op elke leeftijd krijgen leerlingen die instromen en onvoldoende kennis van een essentiële taal hebben, tijdelijk ondersteuning om hun klasgenoten bij te benen.

Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die individueel onderwijs en/of speciale apparatuur nodig hebben, kunnen passende regelingen worden getroffen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er een speciale overeenkomst wordt opgesteld, ondertekend door de ouders en de school, waarin regelingen voor de integratie en het onderwijs van de leerling in detail worden vastgelegd.

Hier vindt u de link naar het leerondersteuningsbeleid (educational support policy).

Welbevinden van de leerling

De klasleerkracht is verantwoordelijk voor de opvolging van de leerlingen. In het bijzonder voor nieuwe leerlingen, kwetsbare leerlingen of leerlingen met problemen die nauwe begeleiding en toezicht nodig hebben. Elke week wordt er in de eerste drie jaren van het secundair een klasleerkrachtmoment georganiseerd. Hier wordt er gewerkt aan sleutelcompetenties, het Kiva-programma, “leren leren” en worden er seizoensgebonden activiteiten gepland. In de hogere jaren van het secundair organiseert de klasleerkracht individuele ontmoetingen of in kleine groep om hen te begeleiden bij hun uitdagingen.

De schoolpsycholoog en de counsellor staan klaar voor leerlingen die individuele hulp of begeleiding nodig hebben bij persoonlijke, emotionele, relationele of andere problemen die psychologische bezorgdheden kunnen worden. Zij bieden ook psycho-educatie aan op gebied van stressmanagement, faalangst, etc.

Het zorgteam bestaat uit: de klasleerkracht, de schoolpsycholoog en counsellor, de schoolverpleegkundige, de pedagogisch adviseurs en de adjunct-directeur van de secundaire school. Dit multidisciplinair team coördineert de opvolging van de noden van de leerling binnen de school en in samenwerking met externe ondersteunende partners.

Wij zijn KiVa

KiVa is een anti-pestprogramma met als doel pesten op school tegen te gaan en de preventie van pesten te bevorderen. Het programma bestaat uit lessen en activiteiten over wat pesten is en hoe we pesten kunnen voorkomen. Daarnaast worden er interventies gedaan wanneer er sprake is van pesten.

Meer info: http://www.kivaprogram.net/

Download onze KiVa school flyer

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een essentieel onderdeel van onderwijs, met name op de Europese scholen, gezien de complexiteit van de beschikbare keuzemogelijkheden en het feit dat een groot aantal studenten niet in hun land van herkomst is naar school gaan. De leerlingen van de Europese scholen hebben een aanzienlijke 'onderwijsmobiliteit'. Leerlingen en hun gezinnen hebben advies en ondersteuning nodig bij het maken van hun vakkeuzes in het 3e en 5e jaar. Leerlingen van het 6e en 7e jaar moeten correcte en actuele informatie krijgen over hun mogelijkheden in het hoger onderwijs.

Leerlingen van het 5e lopen een week stage in een bedrijf of organisatie naar keuzen. Door deze ervaring krijgen zij waardevol inzichten voordat ze een beslissing nemen over toekomstige studies of carrières.